• Polityka prywatności

  UAB „Gera dovana“ (Sp. z o.o.) (dalej – „my“ lub „Administrator danych“) informuje o polityce prywatności oraz w jaki sposób zarządza Twoimi danymi osobowymi, które uzyskuje podczas gdy odwiedzasz nasz serwis internetowy, wypełniasz formularze rejestracyjne lub w inny sposób utrzymujesz z nami relacje biznesowe.

  Cele przetwarzania danych
  Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  Podstawy prawne przetwarzania danych
  Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o jedną lub więcej podstaw prawnych zgodnych z prawem przetwarzania danych: zgodność z wymogami prawnymi; realizacja umowy z Tobą; nasze uzasadnione interesy, chyba że Twoje prywatne interesy mają charakter nadrzędny.

  Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
  Możemy przekazać Twoje dane osobowe firmom, które świadczą usługi na naszą prośbę (przetwórcom danych) oraz firmom grupy „Gera dovana“.

  Do jakich krajów są przekazywane Twoje dane osobowe?
  Czasami może zaistnieć potrzeba przekazania Twoich danych osobowych do innych krajów. W takich przypadkach dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

  Co robimy w celu ochrony Twoich informacji?
  Wdrożyliśmy odpowiednie inteligentne narzędzia fizyczne i techniczne, zapewniające ochronę twoich informacji. Należy jednak pamiętać, że chociaż podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony twoich informacji, żadna strona internetowa, działanie wykonywane online, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne, więc absolutne bezpieczeństwo nie jest możliwe.

  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu. Po osiągnięciu celu Twoje dane osobowe zostaną usunięte, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo zobowiązuje nas do przechowywania informacji lub dane mogą być potrzebne do przeprowadzenia dochodzenia przedsądowego, lecz w każdym razie okres przechowywania danych nie będzie dłuższy niż 10 lat. Po upłynięciu terminu dane zostaną usunięte w taki sposób, aby ich odtworzenie było niemożliwe.

  Twoje prawa
  Masz prawo dostępu do swoich danych i sposobu ich przetwarzania; wymagać sprostowania lub, uzwględniając cele przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; w stosownych przypadkach, prawo do żądania zniszczenia swoich danych; w stosownych przypadkach, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w stosownych przypadkach, prawo do przeniesienia danych; prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest to oparte na Twojej zgodzie lub naszym uzasadnionym interesie. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

  Dane szczegółowe Administratora danych osobowych:
  UAB „Gera dovana“ (Sp. z o.o.), kod osoby prawnej: 301075902, adres: ul. J. Jasinskio 16A, Vilnius, tel. 8 52 052 099; e-mail: info@geradovana.lt, e-mail inspektora ochrony danych: dap@geradovana.lt.